ALGEMENE VOORWAARDEN

Wij streven ernaar om deze Algemene Voorwaarden in duidelijke taal te presenteren, zonder kleine
lettertjes of onduidelijke constructies. Hoewel we niet alles tot in detail kunnen beschrijven, is
vertrouwen en oprechtheid de basis. U kunt erop vertrouwen dat wij onze afspraken nakomen, en
we verwachten hetzelfde van u. Naast de specifieke afspraken over uw behandeling, zijn deze
algemene afspraken van toepassing. Deze Algemene Voorwaarden regelen de totstandkoming en
uitvoering van de behandelingsovereenkomst tussen u en de zorgverlener.

1. Definities

Istanbulhair Haarkliniek: De Zorgaanbieder.
Cliënt: de persoon die een behandelingsovereenkomst aangaat met Istanbul Hair Nederland en
die direct betrokken is bij de behandeling.
Zorgverlener: de persoon die werkzaam is in de kliniek van Istanbul Hair Nederland en die
namens hen de behandeling uitvoert bij de cliënt.
Behandeling: alle handelingen, inclusief haartransplantatiebehandeling, onderzoek, verstrekken
van informatie en advies, verpleging, verzorging en nazorg, die direct betrekking hebben op de
cliënt met als doel het uitvoeren van de haartransplantatiebehandeling op basis van een
behandelingsovereenkomst.
Behandelingsovereenkomst: de overeenkomst voor de behandeling waarbij de cliënt zich
verbindt om de haartransplantatiebehandeling(en) te ondergaan die direct betrekking hebben op
de cliënt. In deze overeenkomst wordt ook gewezen op mogelijke risico’s en de zorgplicht van
de cliënt.
Tarieven: De aangeboden behandelbedragen of de bedragen die op een andere wijze worden
gecommuniceerd.
Klacht: Een door of namens de cliënt bij de Zorgverlener of Zorgaanbieder ingediend bezwaar
tegen de wijze van zorg respectievelijk dienstverlening.
Klachtenregeling: Een door Zorgaanbieder opgestelde procedure die cliënt kan gebruiken voor
de beoordeling van zijn/haar Klacht.

2. Algemeen
2.1 Zorgaanbieder: Istanbul Hair Nederland is een besloten vennootschap opgericht volgens
Nederlands recht, met als doel het verlenen van diensten, waaronder haartransplantatie
behandelingen en zorg voor en na de haartransplantatiebehandeling, zoals vermeld in de
behandelingsovereenkomst. Zorguitvoerder: De zorguitvoerder is een partij die in opdracht van de
cliënt en Istanbul Hair Nederland diensten verleent, waaronder het uitvoeren van
haartransplantatie behandelingen en het verlenen van zorg tijdens en direct na de
haartransplantatiebehandeling.
2.2 Deze algemene voorwaarden worden aan de cliënt verstrekt vóór of tijdens het sluiten van de
overeenkomst en zijn tevens te vinden en te raadplegen op de website van Istanbul Hair
Nederland: www.istanbulhair.nl Daarnaast kunnen de algemene voorwaarden altijd worden
opgevraagd bij Istanbul Hair Nederland.
2.3 Op de website van Istanbul Hair Nederland zijn uitgebreide beschrijvingen en informatie te
vinden over de diensten en behandelingen die zij aanbieden.
2.4 Onder “schriftelijk” wordt in deze algemene voorwaarden ook elektronische communicatie
verstaan, zoals e-mail en WhatsApp, op voorwaarde dat de identiteit van de afzender voldoende
vaststaat en de integriteit van de communicatie gewaarborgd is.

3. Toepasselijkheid
3.1 Deze algemene voorwaarden zijn volledig aanvaard door de cliënt en zijn van
toepassing op alle werkzaamheden die worden uitgevoerd door Istanbul Hair Nederland.
Ze zijn ook van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van
behandelingsovereenkomsten tussen de cliënt en Istanbul Hair Nederland, inclusief
eventuele vervolgopdrachten, gewijzigde of aanvullende opdrachten.
3.2 Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op alle aanbiedingen en offertes
van Istanbul Hair Nederland.
3.3 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig als ze uitdrukkelijk en
schriftelijk zijn overeengekomen tussen de cliënt en Istanbul Hair Nederland. Als er geen
dergelijke afwijkingen zijn overeengekomen, blijven de bepalingen in deze algemene
voorwaarden onverkort van toepassing.
3.4 Niet alleen Istanbul Hair Nederland, maar ook alle personen die verbonden zijn aan
Istanbul Hair Nederland en derden die betrokken zijn bij de uitvoering van opdrachten
voor een cliënt, kunnen zich beroepen op deze algemene voorwaarden tegenover de
cliënt.
3.5 Partners of medewerkers van Istanbul Hair Nederland zijn niet persoonlijk gebonden
of aansprakelijk in afwijking van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW. Alle
opdrachten en/of behandelingen worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door of
namens Istanbul Hair Nederland.
3.6 Als een bepaling (of onderdeel daarvan) uit deze algemene voorwaarden of de
overeenkomst tussen partijen nietig, vernietigbaar of onverbindend blijkt te zijn, heeft dit
geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen (of onderdelen daarvan).
Istanbul Hair Nederland heeft het recht om nietige, vernietigbare of onverbindende
bepalingen te vervangen door bepalingen die geldig en bindend zijn en die zo min
mogelijk afwijken van de oorspronkelijke bepalingen, rekening houdend met het doel en
de strekking van deze algemene voorwaarden.
3.7 Istanbul Hair Nederland heeft het recht om eenzijdig wijzigingen aan te brengen in
deze algemene voorwaarden. Wijzigingen worden minimaal 14 kalenderdagen voor de
ingangsdatum bekendgemaakt via persoonlijke kennisgeving of algemene publicatie op
de website van Istanbul Hair Nederland. Als de cliënt tijdig (voor de ingangsdatum)
bezwaar maakt tegen de wijziging(en), blijven de ongewijzigde algemene voorwaarden
van kracht totdat de opdracht is voltooid of de overeenkomst is beëindigd, maar niet
langer dan zes maanden na de ingangsdatum van de wijzigingen. Als de overeenkomst
daarna voortduurt, zijn de gewijzigde algemene voorwaarden vanaf dat moment van
toepassing.

4. Overeenkomst
4.1 De behandelingsovereenkomst komt tot stand wanneer de cliënt IstanbulHair.nl opdracht
geeft om de haartransplantatiebehandeling(en) uit te voeren en de behandelingsovereenkomst
door zowel IstanbulHair.nl als de cliënt is ondertekend of aanvaard.
4.2 De cliënt gaat een behandelingsovereenkomst aan met IstanbulHair.nl. Medewerkers van
IstanbulHair.nl en zorgverleners worden nooit contractpartijen van de cliënt.
4.3 De cliënt is verplicht de behandelingsovereenkomst te ondertekenen. Zolang de
behandelingsovereenkomst niet is ondertekend, wordt de behandeling niet uitgevoerd. Het niet
ondertekenen van de behandelingsovereenkomst wordt niet beschouwd als annulering van de
overeenkomst. Door de behandelingsovereenkomst te ondertekenen, geeft de cliënt toestemming
voor de uitvoering van de verrichtingen zoals vermeld in de behandelingsovereenkomst.
4.4 Alle aanbiedingen of offertes van IstanbulHair.nl, ongeacht de vorm waarin deze worden
gedaan, zijn vrijblijvend en geldig voor de periode die op de offerte is aangegeven, tenzij anders
vermeld door IstanbulHair.nl. Het toesturen van offertes en/of het doen van aanbiedingen door
IstanbulHair.nl verplicht hen niet tot het uitvoeren van werkzaamheden, het leveren van diensten
of het aangaan van een overeenkomst. IstanbulHair.nl heeft het recht om een opdracht zonder
opgaaf van redenen te weigeren.
4.5 Indien tijdens de uitvoering van de behandelingsovereenkomst blijkt dat het nodig is om de uit
te voeren werkzaamheden aan te vullen of te wijzigen, kan de behandelingsovereenkomst met
goedkeuring van beide partijen worden aangepast of gewijzigd. Indien deze aanpassing financiële
gevolgen heeft, zal IstanbulHair.nl de cliënt hier altijd van tevoren van op de hoogte stellen.

5. Verplichtingen van zorgaanbieder
5.1 IstanbulHair.nl zal de cliënt vooraf voorzien van begrijpelijke, duidelijke en uitgebreide
informatie over de haartransplantatiebehandeling, de ingreep en de uit te voeren werkzaamheden.
IstanbulHair.nl houdt rekening met de wensen en verwachtingen van de cliënt, maar kan geen
garantie bieden voor specifieke resultaten of dichtheid en benadrukt het belang van realistische
verwachtingen. Zie ook artikel 11.
5.2 IstanbulHair.nl informeert de cliënt vooraf over mogelijke risico’s, gevolgen en beperkingen die
verband houden met de haartransplantatiebehandeling en de gezondheid van de cliënt.
IstanbulHair.nl wijst de cliënt op zijn eigen verantwoordelijkheid voor een optimale behandeling en
herstel na de haartransplantatie. Deze uitgebreide informatie wordt verstrekt vóór of tijdens het
consult voor het aangaan van de behandelingsovereenkomst en voorziet ook in richtlijnen voor en
na de ingreep via e-mail. Deze informatie wordt ondertekend door beide partijen en maakt deel uit
van de behandelingsovereenkomst. Zie ook artikel 11.
5.3 Op verzoek van de cliënt wordt de informatie schriftelijk verstrekt.
5.4 Op de website van IstanbulHair.nl is uitgebreide praktische en inhoudelijke informatie te
vinden over de aangeboden haartransplantatiebehandelingen. In individuele gevallen kan de
informatie op de website afwijken van de behandelingsovereenkomst. De inhoud van de website
is met de grootste zorg samengesteld en wordt regelmatig bijgewerkt. Ondanks de zorg en
aandacht die wordt besteed aan de informatie op de website, kan deze onvolledig, verouderd of
onjuist zijn, inclusief prijsinformatie, vanwege wijzigingen, programmeer- en typfouten.
5.5 IstanbulHair.nl waarborgt dat de cliënt wordt behandeld door ervaren haarspecialisten en BIG-
geregistreerde artsen. Gedurende het hele behandelproces is er een specialist beschikbaar om

vragen van de cliënt te beantwoorden (bijvoorbeeld over de haartransplantatie, het proces,
risico’s, nazorg en verwachtingen). Ook na de haartransplantatie kan de cliënt vragen stellen aan
IstanbulHair.nl. IstanbulHair.nl is op doordeweekse dagen bereikbaar via het contactformulier op
de website van 09:00 tot 18:00 uur. Voor alle overige vragen kan de cliënt contact opnemen via de
Supportlijn (085 400 8484). Voor specifieke nazorgvragen die niet in de Supportlijn worden
behandeld, kan de cliënt een e-mail sturen naar info@istanbulhair.nl . Voor spoedgevallen is
IstanbulHair.nl buiten kantoortijden (via WhatsApp) bereikbaar op de telefoonnummer
(+31629506080)
5.6 Door middel van een medische vragenlijst (anamnese) zal het medische verleden van de cliënt
worden beoordeeld. De cliënt verklaart dat de medische vragenlijst naar waarheid en zo volledig
mogelijk wordt ingevuld en verstrekt deze informatie aan IstanbulHair.nl. Het is van groot belang
dat de cliënt alle noodzakelijke (medische) informatie aan IstanbulHair.nl verstrekt, zodat zij
kunnen beoordelen of er sprake is van een (verhoogd) risico met betrekking tot de
haartransplantatie, complicaties en gevolgen voor de gezondheid van de cliënt. Indien er
onaanvaardbare risico’s (absolute contra-indicaties) verbonden zijn aan de haartransplantatie,
behoudt IstanbulHair.nl zich het recht voor om de ingreep niet uit te voeren of de uitvoering van de
overeenkomst/behandeling te weigeren.
5.7 IstanbulHair.nl hanteert strikte hygiëne richtlijnen en -protocollen. Zij zorgen ervoor dat de
apparatuur en hulpmiddelen geschikt en veilig zijn voor de behandeling en nemen de zorg van
een goede hulpverlener in acht bij de werkzaamheden.
5.8 IstanbulHair.nl verstrekt uitgebreide informatie en instructies aan de cliënt met betrekking tot
de voor- en nazorg. De cliënt dient deze informatie en instructies zorgvuldig door te nemen en toe
te passen, zodat hij/zij op de hoogte is van het verwachtings- en herstelproces en de mogelijke
risico’s.
5.9 IstanbulHair.nl legt een dossier aan met betrekking tot de behandeling van de cliënt en zijn/
haar gegevens. Op verzoek van de cliënt zal IstanbulHair.nl zo spoedig mogelijk inzage geven en/
of een afschrift van het dossier verstrekken. IstanbulHair.nl vernietigt de bewaarde gegevens
binnen drie maanden nadat de cliënt hierom heeft verzocht. De cliënt geeft uitdrukkelijk
toestemming voor het delen van het aangemaakte dossier met IstanbulHair.nl en de betrokken
zorgverleners.
5.10 IstanbulHair.nl kan niet garanderen dat een behandeling plaatsvindt op de in de
behandelingsovereenkomst bepaalde dag en tijd. IstanbulHair.nl behoudt zich het recht voor om
de behandeling op een later tijdstip (uiterlijk 6 maanden) uit te voeren. De cliënt wordt hiervan
schriftelijk op de hoogte gesteld.

6. Diensten
6.1 Het Bedrijf biedt haartransplantatiediensten aan zoals beschreven op de website, in de
brochures of in andere communicatiemiddelen.
6.2 Het Bedrijf zal redelijke inspanningen leveren om de haartransplantatiediensten naar behoren
en professioneel uit te voeren.

7. Consultatie en evaluatie
7.1 Alvorens een haartransplantatiebehandeling te ondergaan, zal de klant een consultatie
ondergaan waarin een grondige evaluatie van de medische geschiedenis en de haarsituatie van
de klant wordt uitgevoerd.
7.2 Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om, op basis van de evaluatie, de klant te weigeren
voor een haartransplantatiebehandeling als deze niet geschikt wordt geacht.

8. Dossier
8.1 De Zorgaanbieder richt een dossier in met betrekking tot de Behandeling van de Cliënt. Voor
zover dit voor een goede hulpverlening noodzakelijk is, maakt de Zorgaanbieder aantekeningen
van de gegevens over de gezondheid van de Cliënt, de uitgevoerde verrichtingen en neemt zij
andere soortgelijke gegevens op in het dossier. Cliënt gegevens worden door de Zorginstelling
gedurende 20 jaren bewaard. Deze zijn alleen door u en betrokkenen van de Zorgaanbieder in te
zien.
8.2 Door Zorgaanbieder worden onder meer in het dossier vastgelegd de bijzondere
omstandigheden die voorafgaand aan de Behandeling zijn geconstateerd, de eventueel
toegediende of gebruikte materialen, de traceerbaarheid van gebruikte materialen, de gebruikte
medische hulpmiddelen en de gegevens tijdens de Behandeling. Tevens worden er aantekeningen
gemaakt tijdens de consulten en bevinden er foto’s van vóór en na de Behandeling in het dossier.
8.3 Op verzoek van de Cliënt verstrekt de Zorgverlener zo spoedig mogelijk inzage en/of een
gratis afschrift van het dossier aan de Cliënt. Indien een derde inzage in het dossier wenst, dan
zal de Zorgaanbieder deze alleen verstrekken na schriftelijke toestemming van Cliënt.
8.4 Tenzij om eerdere vernietiging schriftelijk is gevraagd, bewaart de Zorgaanbieder het
Cliëntendossier gedurende 15 jaren vanaf het moment dat het behandelplan volledig is afgerond.

9. Prijs en betaling
9.1 Alle prijzen zijn inclusief btw. De cliënt kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een
vooraf verstrekte begroting, tenzij hierover uitdrukkelijk anders is overeengekomen tussen beide
partijen.
9.2 Betaling van een overeenkomst dient voorafgaand aan de eerste behandeling in één keer te
worden voldaan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
9.3 Indien voor een specifieke behandeling een vaste prijs is afgesproken en de uitvoering van
deze behandeling extra werkzaamheden met zich meebrengt die redelijkerwijs niet inbegrepen
kunnen worden geacht in de vaste prijs, behoudt Istanbul Hair Nederland zich het recht voor om
deze kosten in overleg met de cliënt in rekening te brengen.
9.4 Als er sprake is van een periodieke betalingsverplichting van de cliënt, heeft Istanbul Hair
Nederland het recht om de geldende prijzen en tarieven conform de voorwaarden van de
overeenkomst schriftelijk aan te passen, met inachtneming van een opzegtermijn van minimaal
één maand.
9.5 Partijen kunnen overeenkomen dat de cliënt een voorschot dient te betalen. Indien een
voorschot is overeengekomen, dient de cliënt dit voorschot te voldoen voordat de dienstverlening
van start gaat.
9.6 Istanbul Hair Nederland heeft het recht om de geldende prijzen en tarieven jaarlijks te
verhogen volgens de geldende inflatietarieven. Andere prijswijzigingen gedurende de
overeenkomst zijn alleen mogelijk als deze uitdrukkelijk zijn vastgelegd in de overeenkomst.
9.7 De cliënt dient deze kosten in één keer te voldoen binnen de aangegeven betaaltermijn,
zonder verrekening of opschorting, op het door Istanbul Hair Nederland verstrekte
rekeningnummer en gegevens.
9.8 In geval van liquidatie, insolventie, faillissement, gedwongen beëindiging of een verzoek tot
betaling jegens de cliënt, worden de betaling en alle andere verplichtingen van de cliënt op grond
van de overeenkomst direct opeisbaar.

10. Annulering van het Bedrijf
10.1 De cliënt heeft het recht om de behandelingsovereenkomst kosteloos te annuleren binnen 14
dagen na ondertekening ervan. In geen geval zal een aanbetaling aan de cliënt worden
terugbetaald.
10.2 Na de genoemde termijn van 14 dagen gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:
• Indien de annulering plaatsvindt 10 dagen of korter voor de behandeldag, dient de cliënt 100%
van de overeengekomen prijs aan de zorgaanbieder te voldoen.
• Indien de annulering meer dan 10 dagen voor de behandeldag plaatsvindt, dient de cliënt 70%
van de overeengekomen prijs aan de zorgaanbieder te voldoen.
10.3 Indien de cliënt zonder geldige reden niet verschijnt op de afspraak, blijft de volledige
overeengekomen prijs verschuldigd aan de zorgaanbieder.
10.4 De cliënt kan de behandeldag uiterlijk 30 dagen voor de afspraak kosteloos maximaal twee
keer verzetten. Indien het verzoek tot verzetten van de behandeldag minder dan 30 dagen voor de
afspraak plaatsvindt, is de cliënt een bedrag van € 500,00 verschuldigd aan de zorgaanbieder. In
geval van overmacht (bijvoorbeeld het overlijden van een eerstegraads familielid, aantoonbare
ziekte die geen invloed heeft op de behandeling, enz.) kan de cliënt de behandeldatum kosteloos
verzetten, met uitzondering van de kosten van vliegtickets. Er wordt gesproken van overmacht
wanneer er sprake is van een uitzonderlijke situatie bij de cliënt, waarbij redelijkerwijs niet kan
worden verwacht dat de behandeling kan plaatsvinden, en waarvoor de cliënt documentatie kan
overleggen als bewijs.
10.5 Annuleringen of verzoeken tot verzet kunnen uitsluitend per telefoon 085 400 84 84 of email
info@istanbulhair.nl
10.6 Indien de behandeling om medische redenen (bijvoorbeeld negatieve gevolgen voor het
resultaat of de gezondheid van de cliënt) noodzakelijk moet worden gestaakt en de cliënt hiervan
niet op de hoogte was of kon zijn (bijvoorbeeld bij hypertensie, verhoogde bloedingsneiging, HIV,
Hepatitis C, COVID-19, enz.), dient de cliënt 50% van het totaal overeengekomen bedrag te
voldoen, op voorwaarde dat een ondertekende schriftelijke medische verklaring van de huisarts of
specialist wordt overlegd waarin staat dat de geplande behandeling niet kan plaatsvinden. Indien
de cliënt geen medische verklaring verstrekt, dient 100% van het totaal overeengekomen bedrag
te worden betaald.
10.7 Indien de haartransplantatie door de zorgaanbieder noodzakelijkerwijs moet worden gestaakt
vanwege (medische) onmogelijkheid (bijvoorbeeld vanwege genetische afwijkingen van de
hoofdhuid die tijdens het onderzoek niet eerder konden worden vastgesteld, zoals een extreem
harde hoofdhuid, diepte van de hoofdhuid, extreem gedraaide grafts in de diepere huidlaag), zal
50% van het totaal overeengekomen bedrag in rekening worden gebracht bij de cliënt.
10.8 Indien de zorgaanbieder de behandeling annuleert vanwege het verzwijgen van bepaalde
ziekten of informatie over de medische situatie door de cliënt (zoals HIV, Hepatitis C, COVID-19,
hoge bloeddrukproblemen, hartritmestoornis, enz.) of onvolledige of onbetrouwbare informatie
van de cliënt die leidt tot het staken van de behandeling, dient de cliënt 100% van het totale
bedrag te voldoen zoals overeengekomen.
10.9 Indien tijdens de uitvoering van de behandelingsovereenkomst blijkt dat wijzigingen of
aanvullingen noodzakelijk zijn voor een behoorlijke uitvoering, zullen de partijen in overleg treden.
De cliënt stemt in met wijzigingen of aanvullingen indien redelijkerwijs van de cliënt kan worden
verwacht.
10.10 De zorgaanbieder heeft het recht om de behandelingsovereenkomst te ontbinden, op te
zeggen of op te schorten in de volgende gevallen:
Indien de cliënt zich onbehoorlijk of onrespectvol gedraagt jegens de zorgaanbieder, diens
medewerkers of ingeschakelde derden.
Indien de cliënt niet voldoet aan de betalingsvoorwaarden.
Indien er omstandigheden ontstaan (zoals medische omstandigheden) die redelijkerwijs maken
dat nakoming van de behandelingsovereenkomst niet van de zorgaanbieder kan worden
verwacht.
10.11 Indien de opzegging, opschorting of ontbinding aan de cliënt te wijten is of voor zijn/haar
rekening komt, heeft de zorgaanbieder het recht om de daaruit voortvloeiende schade te verhalen
op de cliënt.
10.12 Indien de cliënt in gebreke blijft bij het nakomen van zijn/haar verplichtingen, is de
zorgaanbieder verplicht de behandeling te annuleren. In alle gevallen bedragen de aan de
zorgaanbieder verschuldigde kosten ten minste de annuleringskosten zoals vermeld in dit artikel.
10.13 Indien de cliënt zich niet houdt aan de verstrekte instructies voor de behandeling
(bijvoorbeeld instructies met betrekking tot vasten vóór de behandeling), is de zorgaanbieder

verplicht om de behandeling te annuleren. Alle kosten en betalingen komen in dat geval voor
rekening van de cliënt.

11. Verplichting van Cliënt
11.1 Het is de verplichting van de cliënt om alle instructies van de consulent/arts/behandelaar/
specialist van IstanbulHair.nl op te volgen om een goede uitvoering van de behandeling te
bevorderen. De cliënt dient naar beste weten, op basis van vragen en verzoeken van
IstanbulHair.nl, alle benodigde informatie en medewerking te verstrekken die redelijkerwijs nodig
zijn voor de uitvoering van de behandelingsovereenkomst. Daarnaast dient de cliënt de adviezen
van IstanbulHair.nl op te volgen. Een geldig identiteitsbewijs tonen behoort ook tot deze
verplichtingen. De cliënt is verantwoordelijk voor het feit dat alle noodzakelijke informatie en
inlichtingen voor de behandeling volledig, correct en betrouwbaar zijn. IstanbulHair.nl heeft het
recht om de behandelingsovereenkomst op te schorten en de kosten hiervan zijn voor rekening
van de cliënt.
11.2 De cliënt dient altijd informatie te verstrekken over zijn/haar medische en cosmetische
voorgeschiedenis wanneer daarom wordt gevraagd. De cliënt moet deze medische informatie
volledig en naar waarheid verstrekken. Eventuele veranderingen in de gezondheidssituatie dienen
direct aan IstanbulHair.nl te worden doorgegeven.
11.3 Door akkoord te gaan met de behandelingsovereenkomst verklaart de cliënt dat hij/zij
vrijwillig heeft gekozen voor een haartransplantatie, duidelijk is gewezen op mogelijke risico’s
zoals infecties, necrose, littekens in het donorgebied en gevoelloosheid van de hoofdhuid na het
uitwerken van de verdoving, en deze risico’s accepteert.
11.4 Tijdens de voorfase en/of het consult gesprek wordt besproken hoe de verdeling van de
haarzakjes (grafts) zal plaatsvinden. Dit wordt vastgelegd in de behandelingsovereenkomst, die
door de cliënt moet worden ondertekend voor akkoord. De overeenkomst wordt per e-mail naar
de cliënt gestuurd en/of meegegeven na het consult gesprek. Tijdens de haartransplantatie kan
de verdeling van de grafts worden gewijzigd als de geplande verdeling niet mogelijk blijkt te zijn
(bijvoorbeeld om schade aan bestaand haar te voorkomen, als er meer grafts nodig blijken te zijn
in het voorste gedeelte dan gepland, of wanneer er meer grafts kunnen worden geplaatst).
11.5 Als er aanwijzingen zijn uit de anamnese en het trichologisch haaronderzoek voor aanvullend
onderzoek, zal IstanbulHair.nl de cliënt adviseren om specifiek bloedonderzoek te laten doen.
Medewerking van de cliënt wordt hierbij verwacht.
11.6 IstanbulHair.nl zal zich inspannen om het beoogde aantal grafts te transplanteren. Als het
beoogde aantal grafts echter niet wordt behaald, is de cliënt verplicht om 100% van het
overeengekomen bedrag te betalen.
11.7 Het is niet toegestaan om geïmplanteerd haar te knippen of scheren tot het eindresultaat is
bereikt. Het haar in het donorgebied kan echter wel worden bijgeknipt, maar niet worden
geschoren met een tondeuse of scheermes. Scheren wordt niet geadviseerd, omdat dit het
herstel van het donorgebied kan belemmeren.
11.8 De cliënt is aansprakelijk voor het vergoeden van eventuele schade die IstanbulHair.nl lijdt als
gevolg van het niet nakomen van verplichtingen uit de behandelingsovereenkomst.

12. Resultaten en garantie
12.1 Het Bedrijf kan geen garantie geven op specifieke resultaten van de
haartransplantatiebehandeling, aangezien de resultaten kunnen variëren afhankelijk van
verschillende factoren.
12.2 Het Bedrijf zal redelijke inspanningen leveren om de behandeling naar behoren uit te voeren,
maar kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele ongunstige resultaten als gevolg
van persoonlijke reacties van de klant op de behandeling.
12.3 Elk individu is uniek en heeft verschillende kenmerken zoals de donorzone, haardikte,
hoofdhuid conditie, bloedwaarden en algehele gezondheidstoestand. De cliënt wordt hiervan
vooraf op de hoogte gebracht. De behandelingen zullen met de grootst mogelijke zorg en
expertise worden uitgevoerd. Istanbul Hair Nederland kan echter geen garantie bieden op de
resultaten of een probleemloos verloop van de behandeling. Complicaties kunnen altijd optreden,
waardoor het uiteindelijke resultaat kan afwijken van de resultaten die op de website en sociale
media kanalen van Istanbul Hair Nederland worden getoond, evenals van andere patiënten die
door Istanbul Hair Nederland zijn behandeld. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan deze

resultaten. Het uiteindelijke resultaat is onder andere afhankelijk van de pre-operatieve en post-
operatieve zorg, het aantal geïmplanteerde grafts, de conditie van de grafts, het gebruik van

medicatie, medische geschiedenis, levensstijl (inclusief alcoholgebruik, drugs, roken, anabole

steroïden, enz.), voedingspatroon, de gezondheid en conditie van de cliënt, de conditie van de

grafts, de conditie van de hoofdhuid en het herstelproces van de cliënt. Bijvoorbeeld, vitamine D-
tekort, ijzertekort, schildklierproblemen en hoofdhuid problemen kunnen leiden tot verminderde

haardichtheid in het uiteindelijke resultaat. Daarnaast bepalen de sterkte van de donorzone en de
haarstructuur van de cliënt de dichtheid van het resultaat. Het is mogelijk dat door de genoemde
factoren de gegroeide haren en nieuwe haren dunner blijven. Deze genoemde factoren kunnen
van invloed zijn op het eindresultaat en vallen onder de verantwoordelijkheid en het risico van de
cliënt.
12.4 Niet alle grafts zijn altijd even sterk. Bij het terugplaatsen van de haren worden over het
algemeen de sterkere grafts aan de voorkant geplaatst en de zwakkere grafts op de kruin (tenzij
anders overeengekomen en vermeld in de behandelovereenkomst). Hierdoor kan het resultaat van
de behandeling op de kruin minder dekkend zijn. Dit komt ook doordat de bloedcirculatie
anatomisch gezien lager is op de kruin, waardoor de haren op de kruin structureel dunner kunnen
blijven.
12.5 Als de cliënt kroeshaar heeft, zal Istanbul Hair Nederland tijdens het intakegesprek de cliënt
informeren over de specifieke problemen en verhoogde risico’s die verband houden met een
haartransplantatiebehandeling bij kroeshaar. Het is algemeen bekend dat bij het oogsten van
grafts bij kroeshaar het slagingspercentage minder hoog is dan bij normaal (steil) haar, omdat
kroeshaar gedraaid in de hoofdhuid (haarfollikel) zit. Daarnaast kunnen sommige hoofdhuid typen
bij mensen met een getinte huidskleur (bijvoorbeeld bij kroeshaar) minder flexibel zijn, waardoor
het oogsten van grafts beperkt of niet mogelijk kan zijn. De cliënt wordt hierover geïnformeerd
tijdens het consult gesprek en via de behandelovereenkomst.
12.6 In de meeste gevallen is één behandeling voldoende voor de cliënt. Indien de cliënt echter
twee haartransplantatie sessies nodig heeft, wordt dit vastgelegd in de behandelovereenkomst (bij
alopecia vanaf vertex 3A/4). De tweede sessie wordt pas uitgevoerd tussen 9 en 12 maanden na
de eerste behandeldatum. De tweede sessie is alleen mogelijk als het donorgebied goed is
hersteld en er voldoende sterke grafts beschikbaar zijn. Na de tweede sessie bestaat er een reële
kans op kaalheid/littekenweefsel in het donorgebied.
12.7 Vanwege voortdurend erfelijk haarverlies op jonge leeftijd kan in de toekomst een tweede
haartransplantatie sessie nodig zijn. Dit wordt vooraf aan de cliënt gecommuniceerd door Istanbul
Hair Nederland.
12.8 Bij een hersteloperatie biedt Istanbul Hair Nederland een verbeteringsgarantie. Er wordt
echter geen garantie gegeven op optimale dichtheid, omdat er al eerder grafts zijn geoogst uit het
donorgebied.
12.9 Om het eindresultaat correct te kunnen beoordelen, moeten de haren tijdens de controle na
zes maanden een lengte van 3 cm hebben en na negen maanden een lengte van 5 cm. Daarnaast
moeten de haren in de juiste richting worden gekamd. Het vroegtijdig kort knippen van
geïmplanteerde haren en/of beschadiging ervan kan de ontwikkeling van de haren belemmeren en
resulteren in een dunner haarstructuur. Wanneer de haren niet in de juiste groeirichting worden
gekamd of bij kortere haarlengtes, kan er meer ruimte zichtbaar zijn tussen de haren.
12.10 Istanbul Hair Nederland biedt uitdrukkelijk geen garantie op dichtheid of het eindresultaat.
Istanbul Hair Nederland staat alleen garant voor verbetering van de situatie, waarbij een
vergelijking wordt gemaakt tussen de situatie vóór en na de behandeling (voor en na). Het
eindresultaat wordt bereikt wanneer er een verbetering zichtbaar is in deze vergelijking. Het
uiteindelijke resultaat kan afwijken van de verwachtingen van de cliënt, waar de cliënt vooraf op
wordt gewezen.
12.11 Als het eindresultaat zichtbare verbeteringen laat zien, maar de cliënt hogere of andere
verwachtingen had, is Istanbul Hair Nederland altijd bereid om met de cliënt een passende
oplossing te bespreken. Indien de getransplanteerde grafts na het eindresultaat (na 12 maanden)
niet volledig groeien, is Istanbul Hair Nederland bereid om kosteloos de grafts die niet zijn
gegroeid opnieuw te plaatsen (indien het donorgebied dit toelaat). De cliënt dient echter zelf de
reis-, verblijfs- en overige kosten hiervoor te betalen.
12.12 IstanbulHair.nl biedt een garantie voor de FUE (nazorg)behandeling.
12.13 De garantiebepalingen komen te vervallen als de cliënt niet aanwezig is bij een of meerdere
controleafspraken, of als de cliënt zich niet houdt aan de voorgeschreven voor- en
nazorgrichtlijnen en de richtlijnen die zijn opgenomen in de behandelingsovereenkomst.
Daarnaast komen de garantiebepalingen te vervallen bij andere factoren, zoals haaruitval als
gevolg van haarziekten, behandeling van kanker, gebruik van anabole steroïden, drugsgebruik,
hoofdhuid problemen, eczeem, dermatitis, psoriasis, enzovoort.

13. Aansprakelijkheid
13.1 De aansprakelijkheid van de zorgaanbieder en de aan de zorgaanbieder verbonden
(rechts)personen tegenover de cliënt en derden, met betrekking tot directe of indirecte schade die
voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van de behandelingsovereenkomst, inclusief
nalatigheid, is altijd beperkt tot het bedrag dat wordt gedekt door de toepasselijke
verzekeringsovereenkomst in het betreffende geval. Dit bedrag wordt vermeerderd met het eigen
risico zoals vermeld in de desbetreffende polis. Indien om welke reden dan ook geen uitkering
plaatsvindt onder de genoemde verzekering of indien deze geen dekking biedt, is de
aansprakelijkheid van de zorgaanbieder beperkt tot eenmaal het bedrag dat de zorgaanbieder in
rekening heeft gebracht of zal brengen aan de cliënt voor de werkzaamheden waarop de
schadeveroorzakende gebeurtenis betrekking heeft of verband houdt, met een maximum van €
10.000,00.
13.2 De zorgaanbieder is nooit aansprakelijk voor enige vorm van schade (direct of indirect) die
voortvloeit uit het niet naleven of niet correct naleven van het nazorg programma door de cliënt,
nalatigheid van de cliënt, aanhoudende gevoelloosheid van de hoofdhuid, psychische klachten,
normale littekens en/of haarverdunning in het donorgebied, of als gevolg van het verstrekken van
ontbrekende, onvolledige, onjuiste of onbetrouwbare gegevens of informatie door de cliënt aan de
zorgaanbieder, of het nalaten hiervan.
13.3 De zorgaanbieder is niet verantwoordelijk voor fouten van derden die worden ingeschakeld
voor de uitvoering van de opdracht. Hierbij wordt expliciet afstand gedaan van Artikel 6:76 BW.
13.4 De cliënt heeft uitsluitend het recht om de zorgaanbieder aan te spreken tot het in lid 1
genoemde bedrag in het betreffende geval. De uitsluitingen en/of beperkingen van de
aansprakelijkheid van de zorgaanbieder zoals opgenomen in dit artikel zijn ook van toepassing op
werknemers van de zorgaanbieder. Elke vordering tot schadevergoeding tegen werknemers,
vennoten van de zorgaanbieder of personen met wie een samenwerkingsverband is aangegaan, is
uitgesloten. Deze bepaling moet worden beschouwd als een derdenbeding zoals bedoeld in
artikelen 6:253-256 BW.
13.5 De in dit artikel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid gelden ook voor
medewerkers van de zorgaanbieder, zorgverleners en derden die bij de uitvoering van een
opdracht worden ingeschakeld of op enige wijze aansprakelijk kunnen zijn. Bij het inschakelen
van derden zal de zorgaanbieder, indien nodig, in overleg treden met de cliënt. De zorgaanbieder
is niet verantwoordelijk voor tekortkomingen van deze derden.
13.6 De zorgaanbieder is niet verantwoordelijk voor eventuele toezeggingen waarbij op een
duidelijke manier wordt afgeweken van de bepalingen in deze algemene voorwaarden of de
voorwaarden van de verantwoordelijke dienstverlener, tenzij dergelijke toezeggingen schriftelijk
worden bevestigd door de zorgaanbieder.
13.7 De zorgaanbieder is niet aansprakelijk voor problemen of vertragingen in welke vorm dan
ook die voortvloeien uit een pandemie, terroristische aanslag, oorlogssituatie of andere
noodsituaties. De zorgaanbieder is niet aansprakelijk voor gedwongen annulering van een
behandeling als gevolg van overmacht.
13.8 De zorgaanbieder is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan door oorzaken die voor
rekening en risico van de cliënt komen, zoals het verzwijgen of verstrekken van onjuiste of
onvolledige (medische) informatie door de cliënt, of complicaties veroorzaakt door handelen of
nalaten van de cliënt.
13.9 De zorgaanbieder is niet aansprakelijk voor diefstal, schade aan of verlies van eigendommen
van de cliënt. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor het nemen van de nodige maatregelen om
diefstal, schade aan of verlies van eigendommen te voorkomen.
13.10 De verjaringstermijn en vervaltermijn voor vorderingen van de cliënt tegen de zorgaanbieder,
ongeacht de rechtsgrond, is in afwijking van de wettelijke termijn één jaar. Alle aanspraken tegen
de zorgaanbieder vervallen na deze periode.

14. Klachten
14.1 Indien de cliënt niet tevreden is over de service van Istanbul Hair Nederland of klachten heeft
over de uitvoering van de overeenkomst, is de cliënt verplicht om deze klachten zo spoedig
mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na de gebeurtenis die aanleiding gaf tot de klacht,
te melden. Klachten kunnen zowel mondeling als schriftelijk worden gemeld via
klachten@istanbulhair.nl, met als onderwerp “Klacht”.
14.2 De klacht moet door de cliënt voldoende onderbouwd en toegelicht worden, zodat Istanbul
Hair Nederland de klacht in behandeling kan nemen.

14.3 De klachtenfunctionaris, een arts van IstanbulHair.nl, zal beoordelen of de klacht conform de
vastgestelde klachtenregeling van de klachtencommissie (www.degeschillencommissiezorg.nl) in
behandeling kan worden genomen. Meer informatie over de klachtenregeling is te vinden op de
website van IstanbulHair.nl. In dergelijke gevallen zal de Zorgaanbieder de cliënt zo spoedig
mogelijk uitnodigen voor een controle-afspraak, zodat er in onderling overleg naar een passende
oplossing gezocht kan worden.
14.4 IstanbulHair.nl is aangesloten bij het Klachtenloket Zorg.
14.5 Istanbul Hair Nederland zal zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na
ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
14.6 Om de rechten van de cliënt te behouden, dienen klachten uiterlijk drie maanden na het
behalen van het eindresultaat (12 maanden na de behandeling) schriftelijk bij IstanbulHair.nl te
worden gemeld. Klachten die na deze periode worden ingediend, kunnen niet meer in
behandeling worden genomen.
14.7 Het indienen van een klacht heeft geen invloed op de betalingsverplichting van de cliënt.

15. Privacy en geheimhouding
15.1 IstanbulHair.nl houdt een registratie bij van de medische en administratieve gegevens van de
cliënt om de behandeling zo goed mogelijk uit te voeren. Bij het verwerken van deze gegevens en
het beschermen van de privacy van de cliënt, volgt IstanbulHair.nl de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG). IstanbulHair.nl hanteert een privacyreglement dat op verzoek van
de cliënt ter beschikking wordt gesteld.
15.2 De cliënt is verplicht om eventuele wijzigingen in adres, e-mailadres, woonplaats en (mobiel)
telefoonnummer tijdens de behandelingsovereenkomst aan IstanbulHair.nl door te geven.
15.3 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het
kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie wordt als
vertrouwelijk beschouwd wanneer dit door de cliënt en/of IstanbulHair.nl is bepaald, of wanneer
dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
15.4 IstanbulHair.nl verstrekt geen gegevens aan derden zonder de instemming van de cliënt.
Tenzij de wet anders bepaalt, worden gegevens alleen verstrekt aan derden als dit de persoonlijke
levenssfeer van anderen niet schaadt en als het noodzakelijk is voor hun werkzaamheden in het
kader van de behandelingsovereenkomst.
15.5 IstanbulHair.nl voert geen handelingen uit die door anderen dan de cliënt kunnen worden
waargenomen zonder de toestemming van de cliënt. Hierbij worden anderen bedoeld dan
degenen van wie de medewerking bij de uitvoering van de behandeling noodzakelijk is. Als de
cliënt van mening is dat er inbreuk wordt gemaakt op zijn/haar privacy, dient dit direct kenbaar
gemaakt te worden.
15.6 Beeldmateriaal van de cliënt zal alleen openbaar worden getoond (op de website en sociale
media) indien de cliënt hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven.

16. Overmacht
16.1 IstanbulHair.nl is niet verplicht om enige verplichting jegens de cliënt na te komen als zij
hiertoe wordt gehinderd door omstandigheden die niet aan haar schuld kunnen worden
toegerekend en waar zij redelijkerwijs geen invloed op kan uitoefenen volgens de wet,
rechtshandeling of algemeen geldende opvattingen.
16.2 Onder overmacht wordt verstaan, naast wat daaronder in de wet en jurisprudentie wordt
begrepen, alle externe oorzaken, voorzienbaar of onvoorzienbaar, waarop IstanbulHair.nl geen
controle kan uitoefenen en waardoor zij niet in staat is om haar verplichtingen jegens de cliënt na
te komen (bijvoorbeeld: pandemie, sluiting van de kliniek door overheidsmaatregelen,
oorlogsdreiging, opstand, stakingen, boycot, bedrijfsstoringen, storingen in (data)netwerken,
overheidsmaatregelen, natuurrampen, brand, nucleaire reacties) en alle omstandigheden waarin
IstanbulHair.nl redelijkerwijs niet kan worden verplicht tot volledige of gedeeltelijke nakoming van
de overeenkomst.
16.3 In geval van overmacht, zowel van tijdelijke als blijvende aard, is IstanbulHair.nl gerechtigd
om verplichtingen uit de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren of op te schorten,
zonder dat de cliënt en/of derden aanspraak kunnen maken op nakoming en/of
schadevergoeding.
16.4 Als IstanbulHair.nl op het moment van het intreden van de overmachtssituatie haar
verplichtingen uit de overeenkomst (gedeeltelijk) is nagekomen of deze nog kan nakomen en het
nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde heeft, is IstanbulHair.nl
gerechtigd om dit gedeelte separaat te factureren.
16.5 Als IstanbulHair.nl op het moment van het intreden van een overmachtssituatie al gedeeltelijk
aan haar verplichtingen heeft voldaan en de behandelingsovereenkomst wordt geannuleerd, heeft
IstanbulHair.nl het recht om het reeds uitgevoerde deel in rekening te brengen.
16.6 Zowel IstanbulHair.nl als de cliënt behouden het recht om de datum en/of tijd van de
behandeling te verzetten in geval van aantoonbare overmachtssituatie.

17. Intellectuele eigendom
17.1 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de haartransplantatiediensten,
inclusief maar niet beperkt tot teksten, afbeeldingen, logo’s en merken, behoren toe aan het
Bedrijf.
17.2 Het is de klant niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het
Bedrijf enig materiaal of informatie van de haartransplantatiediensten te kopiëren, wijzigen,
distribueren, openbaar te maken of te gebruiken voor commerciële doeleinden.

18. Toepasselijk recht
18.1 Op de relatie tussen Istanbul Hair Nederland en de cliënt is het Nederlands recht van
toepassing.
18.2 Istanbul Hair Nederland behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te
wijzigen en zal de cliënt hiervan op de hoogte stellen.
18.3 Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de overeenkomst tussen Istanbul
Hair Nederland en de cliënt, worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Den
Haag, locatie Den Haag, tenzij dwingende wettelijke bepalingen een andere bevoegde rechter
aanwijzen.